Bezpieczeństwo maszyn - audyty, pomiary dobiegu, analizy, wsparcie techniczne i merytoryczne oraz projekty i koncepcje. Szeroki zakres grupy docelowej maszyn: montażowe, do obróbki i kształtowania, obrabiarki i centra obróbcze, stanowiska zrobotyzowane, łączenia i znakowania detali oraz systemy transportu i pakowania.

 

 

Audyty - ocena maszyn i urządzeń,  zespołów maszyn, a także maszyn po modernizacji, na zgodność z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy maszynowej  (2006/42/WE), oraz wymaganiami minimalnymi  Dyrektywy narzędziowej (2009/109/WE).

 

 

Audyty - ocena szaf sterowniczych z wyposażeniem elektrycznym na zgodność z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/UE).

 

 

Pomiary dobiegu - wyznaczanie odległości minimalnej S zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13855, wsparcie techniczne w przypadku, gdy odległość minimalna S nie jest zapewniona.

 

 

Analizy sterowania - praktyczne określenie poziomu niezawodności dla projektowanych lub istniejących układów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa, przeprowadzane na podstawie analizy jakościowej z udziałem programu inżynierskiego SISTEMA.

.

 

Wsparcie techniczne i merytoryczne - identyfikacja wymagań formalno-prawnych , opiniowanie, interpretacja zapisów i wymagań szczegółowych w obszarze bezpieczeństwa maszyn. Propozycje technicznych działań korygujących i dostosowawczych.

 

 

Projektowanie i koncepcje - projekty koncepcyjne dla doboru i umiejscowienia technicznych środków bezpieczeństwa w celu prawidłowego nadzorowania dostępu do stref niebezpiecznych. Projekty elektryczne dla dostosowania układów realizujących funkcje bezpieczeństwa do wymagań norm technicznych.

 

 

Wsparcie techniczne i merytoryczne

Identyfikacja maszyn w zakresie ich funkcjonalności, sposobu sterowania (trybów pracy), ograniczeń związanych z ich obsługą.

Wykonywanie pomiarów i przeprowadzanie testów funkcjonalnych występujących środków bezpieczeństwa.

Przeprowadzanie wywiadu w zakresie rodzaju obsługi, czasu i częstotliwości ingerencji w strefę niebezpieczną.

Opracowywanie raportu stanowiącego ocenę zgodności maszyn z obowiązującymi wymogami dyrektyw UE, obejmującego proces oceny ryzyka, analizę poziomu niezawodności obwodów sterowania oraz oceny: wyposażenia (elektrycznego, pneumatycznego, hydraulicznego), zastosowanych środków informowania i ostrzegania, stałych środków dostępu oraz dokumentacji towarzyszącej.

Audyt maszyn

BEZPIECZEŃSTWO MASZYN

Audyt

Pomiary

Analiza

Wsparcie

Projektowanie

TÜV NORD CERT Gmbh

Certyfikat nr

44 506 18 481082 1065

(CERT-P13VA101)

Wsparcie techniczne w zakresie oceny i dostosowania rozpatrywanych obiektów na zgodność z wymaganiami  dyrektyw UE oraz norm zharmonizowanych.

Identyfikacja wymagań formalno-prawnych i norm technicznych dla rozpatrywanych obiektów w obszarze bezpieczeństwa maszyn.

Sporządzanie opinii formalno-prawnych dla rozpatrywanych aspektów w obszarze bezpieczeństwa maszyn.

Interpretacja zapisów zawartych w dyrektywach UE oraz normach technicznych w obszarze bezpieczeństwa maszyn.

Interpretacja wymagań szczegółowych dla układów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa.

Obliczanie odległości minimalnej S zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13855.

Pomiary wykonywane przy użyciu dobiegometru ASM MSG2-2500-P-MEM. Realizowanie pomiarów również dla ruchów obrotowych (przyrząd pomiarowy z enkoderem rolkowym).

Eksport danych i szczegółowa analiza charakterystyk zatrzymywania badanych ruchów.

Wsparcie techniczne (również obiektowe) w przypadku, gdy odległość minimalna S nie jest zapewniona. Propozycja technicznych działań korygujących i dostosowawczych oraz przeprowadzenie kontrolnych pomiarów dobiegu.

Sporządzanie protokołów pomiarowych z przeprowadzonych badań dobiegu.

Projekty koncepcyjne dla doboru i umiejscowienia technicznych środków bezpieczeństwa w celu prawidłowego nadzorowania dostępu do obszarów niebezpiecznych. Dobór TŚB z uwzględnieniem wymagań normatywnych oraz funkcjonalności rozpatrywanego obiektu (technologii).

Projekty koncepcyjne dla zabezpieczenia stref niebezpiecznych przy pomocy osłon stałych, osłon blokujących oraz blokujących z urządzeniem ryglowania.

Projekty koncepcyjne dla układów sterowania realizujących funkcje związane z bezpieczeństwem.

Projekty programów sterowania dla jednostek programowalnych, stosowanych w układach bezpieczeństwa wraz z przeprowadzeniem testów funkcjonalnych oraz walidacją.

Projekty elektryczne dla dostosowania istniejących układów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa.

Projektowanie i koncepcje

Analiza sterowania

Praktyczne określenie poziomu niezawodności dla projektowanych lub istniejących układów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa, przeprowadzane na podstawie analizy jakościowej.

Metodologia oceny zgodna z wymaganiami normy PN-EN ISO 13849-1.

Identyfikacja i określenie właściwości funkcji bezpieczeństwa.

Określanie wymaganego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa.

Szacowanie poziomu zapewnienia bezpieczeństwa.

Walidacja wyników przeprowadzonych analiz przy użyciu programu inżynierskiego  SISTEMA, certyfikowanego przez instytut IFA.

Mamy doświadczenie. Certyfikowane!

Posiadamy certyfikat CMSE® potwierdzający eksperckie kompetencje w zakresie bezpieczeństwa maszyn.

CMSE® (Certified Machinery Safety Expert) to globalne kwalifikacje uwzględniające kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa.

www.cmse.com

Pomiary dobiegu

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Nasz cel

Wsparcie producentów i użytkowników we wdrażaniu aktualnych rozwiązań z zakresu technicznego bezpieczeństwa maszyn.

inż. Marcin Trylski, CMSE®

Certified Machinery Safety Expert (TÜV Nord)

 

508-853-165

marcintrylski@gmail.com

 

 

Kontakt